Natur og Fauna

Friske elgspor i nysnøen

Fløtenhovda,
som hyttelaget ligger i ytterkanten av, er en av de store høyfjellsslettene i Norge, som fortsatt har et aktivt seterliv på sommeren. Kulturlandskapet er skapt gjennom flere hundre år med aktiv stølsdrift og beiting. Med sine store åpne vidder og tallrike støler samlet i klart avgrensede stølsområder, er området særpreget og sjeldent i norsk sammenheng. Landskapet er slik det framstår i dag et resultat av driftsformer i landbruket som hører til forrige hundreår.
Her finner du mer om
støls-, seterliv og hyttegrender >>

KULTURMINNER
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i miljøet, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Det er f.eks. i Svennes sameie registrert 7 områder med fornminner (kullgroper) , hovedsakelig i områdene Gjølmyr og Flæin - Breiset.

På setervollene er hustufter de vanligste kulturminnene. I tillegg finnes det i Valdres et stort antall lokaliteter med skålgroper og andre kulturminner knyttet til bruken av området.

I utmarksområdene er det sannsynlig å finne kulturminner knyttet til jakt og fangst. Det er registrert, men ikke koordinatfestet flere dødisgroper fra istiden, samt fangstgroper for elg i et område langs Tisleia og sørøst for Hermannstølgruva.

VILT.
Området har et frodig planteliv, som sammen med variasjon i landskapet gir stor artsrikdom og tetthet. Som eksempel på denne artsrikdommen kan nevnes at det i Svennes og Ulnes sameier er observert 89 fuglearter, hvorav hele 33 er vannfuglearter.

Fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler i notat datert 15.10.87 at: ”Flæin er verneverdig i landsammenheng som myrområde (vegetasjon og myrtopografi). Området er også av stor betydning for fuglelivet og har her verneinteresse i lokal sammenheng.

Botaniske undersøkelser konkluderer med at Stølsvidda er et av de største lavalpine myrlandskap som er relativt upåvirket av tekniske inngrep i denne delen av landet. Innslaget av dobbeltbekkasin er stor.

Jaktbare fuglearter
Området har tradisjonelt hatt god bestand av rype selv om bestanden har gått merkbart ned de siste 20 år.
Storfuglen er knyttet til barskogområdet. Bestanden varierer, men den har holdt seg godt sammenlignet med rypebestanden. Større hogstflater i området kan være en begrensning for storfuglbestanden.
Ender finnes både i Tisleia og i de små tjernene i sameiet. Det er ikke drevet andejakt.

Hare
Generelt er det en god harebestand i området. Forholdene for harejakt er også gode.

For mer om småviltjakt i Tisleidalen KLIKK her >>

Elg og rådyr
Rådyr finnes det lite av i området.
Fra 1975 har elgbestanden i området hatt en kraftig vekst.
I 2000 ble det f.eks i Svennes sameie felt 23 elger av en kvote på 27. Utviklingen i elgbestanden kan skyldes både en mer rettet avskyting og mindre konkurranse fra beitedyr. Sommerbeitene for elg i området er svært gode.

For mer om elgjakt i Vestre Slidre Statsalmenning KLIKK her >>

Har du informasjon om Fløten? Send tipset til oss >>

Til tross for mange hytter og en av Valdres mest populære fiskeelver (Tisleia) har området fortsatt preg av uberørt natur, og ingen burde ha vanskelig med å finne ro for kropp og sjel.
Nærhet til naturen i dette området kommer lett for de fleste.

I utkanten av Fløtenhovda og ved grensen til Buskerud ligger den vakre Tisleifjorden (under):


Tisleifjorden

Nærhet til Jotunheimen og andre fine steder i regionen

Innenfor en times bilkjøring er vi i hjertet av Jotunheimen Nasjonalpark >>

Legg til en halvtimes kjøring til og du kan fra Lærdal ta et minicruise på Sognefjorden >>

Vinterstid finnes det en rekke oppkjørte løyper i området som kjøres opp med løypemaskin av Stølsvidda Løypelag.

Er du fjellvandrer har Turistlaget i Valdres flere tilbud og forslag. Bl.a. har de beskrivelse for turer til nær sagt alle topper i området. Noe som kan gi deg turmerker i bronse, sølv eller gullvalør, og som samtidig gir deg mulighet til å bli virkelig kjent med så vel de lette som de mer utilgjengelige toppene i regionen. Besøk også vår side: Turforslag >>

Mye å kikke på fra vårt område finner du også i våre bildeserier >>

(En del info på denne side er hentet fra: © Prevista.)