NFH's Vedtekter

Perlemorskskyrer over hytta

VEDTEKTER  for NFH, stiftet 13. april 1990.

§1. Nedre Fløten Hytteeierlag skal ivareta medlemmenes interesse ovenfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, og etablere best mulig samarbeide med disse.

Nedre Fløten Hytteeierlag skal arbeide for å holde skogsveien kjørbar og i god stand så vel sommer som vinter.

Videre skal laget fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter.

§2. Lagets virkefelt er begrenset til hyttetomter beliggende langs skogsveien som tar av ved Herkja og løper parallelt og sør for veien Hovda – Vestre Slidre.

§3. Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Innmelding skjer til styret. Årskontingent/avgift fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret er 1/7 – 30/6. Årskontingent, brøyteavgift og evt. annet bestemt av årsmøtet betales i to deler med forfall henholdsvis: 1. september og 1. mars. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

§4. Laget ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møtet. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover årsmøtets vedtak.

§5. Årsmøtet holdes langfredag annenhvert år . Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under punkt: e.
Dersom et medlem ønsker saker behandlet på årsmøtet under punkt: e, må skriftlig henvendelse sendes styret innen 31. januar i år med årsmøte.

Årsmøtet ledes av sittende formann såfremt ikke et eller flere medlemmer ønsker valgt egen dirigent for årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

a.
Styrets beretning.
b. Årsregnskap.
c. Valg.
Valg av formann.
Valg av styremedlemmer.
d. Fastsettelse av kontingent, brøyteavgift ent. andre felleskostnader.
e. Øvrige saker.
f. Eventuelt.
(Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt direkte på møtet med mindre samtlige medlemmer er tilstede.)

Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt (Jfr. §7 og §8).
Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§6. Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette.
Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§6A. Dersom medlemmene ønsker å foreta justeringer/endringer av saker som er behandlet på årsmøtet, eller ønsker å fremme forslag om tillegg til saker bestemt av årsmøtet skal følgende gjelde:

Minst 3 av medlemmene sender et skriftlig forslag til styret, eller styret legger enstemmig fram tilsvarende forslag. Styret skal deretter innen 14 dager legge frem forslaget til avstemming. Forslaget legges ut på hyttelagets medlemssider på Internett og skal ligge ute i 4 uker. Medlemmer som ikke har e-post vil bli tilsendt forslaget som post.

For at forslaget skal bli gjort gjeldende for hyttelaget skal minst halvparten ha medlemmene ha avgitt stemme og forslaget skal av de avgitte stemmene ha et simpelt flertall.

Denne bestemmelsen endrer ikke styrets fullmakt til enhver tid å ivareta hyttelagets arbeidsområder og ansvarsområder innenfor de øvrige vedtektsbestemmelser.

§7. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§8. Lagets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Styret i Nedre Fløten Hytteeierlag har utformet vedtektene etter fullmakt på stiftelsesmøte den 13. april 1990.

Formell vedtakelse av vedtektene skjedde på årsmøtet den 29. mars 1991.
Prgr 4 og 5 endret på årsmøtet 2007.

Fløten den 11. august 1990
Nedre Fløten Hytteeierlag